สิทธิเด็ก คนพิการ และ ผู้ติดเชื้อ
Rights of PWDs, Children and PHA
สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1200
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1612
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 1788
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1544
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 1671
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 2119
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว 1837
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย 4282
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางอาญา 1678
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 1421
กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน 2358
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางแพ่ง 923
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1224
สิทธิคนพิการทางอาชีพ 1005
สิทธิคนพิการทางการศึกษา 1137
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ 919
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 1126
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1277
การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 644
การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ 632
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 614
การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ 954
การจ้างงานคนพิการ กรณี หน่วยงานราชการ 1029
การจ้างงานคนพิการ กรณี สถานประกอบการเอกชน 1070
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 650
การจัดบริการล่ามภาษามือไทย 654
การจดทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ 1392
การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 686
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.