สิทธิเด็ก คนพิการ และ ผู้ติดเชื้อ
Rights of PWDs, Children and PHA
สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1211
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1624
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 1801
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1552
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 1682
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 2122
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว 1855
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย 4294
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางอาญา 1684
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 1423
กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน 2361
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางแพ่ง 926
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1228
สิทธิคนพิการทางอาชีพ 1007
สิทธิคนพิการทางการศึกษา 1146
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ 922
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 1129
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1280
การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 648
การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ 636
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 618
การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ 958
การจ้างงานคนพิการ กรณี หน่วยงานราชการ 1032
การจ้างงานคนพิการ กรณี สถานประกอบการเอกชน 1079
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 654
การจัดบริการล่ามภาษามือไทย 657
การจดทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ 1395
การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 688
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.