สิทธิเด็ก คนพิการ และ ผู้ติดเชื้อ
Rights of PWDs, Children and PHA
สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1381
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1801
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 1955
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1704
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 1851
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 2259
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว 2098
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย 4768
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางอาญา 1762
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 1518
กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน 2549
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางแพ่ง 1022
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1323
สิทธิคนพิการทางอาชีพ 1113
สิทธิคนพิการทางการศึกษา 1227
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ 1015
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 1226
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1386
การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 749
การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ 728
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 705
การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ 1033
การจ้างงานคนพิการ กรณี หน่วยงานราชการ 1125
การจ้างงานคนพิการ กรณี สถานประกอบการเอกชน 1174
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 764
การจัดบริการล่ามภาษามือไทย 747
การจดทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ 1489
การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 790
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.