สิทธิเด็ก คนพิการ และ ผู้ติดเชื้อ
Rights of PWDs, Children and PHA
สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1153
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1576
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 1749
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1495
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 1630
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 2085
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว 1770
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย 4229
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางอาญา 1644
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 1393
กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน 2316
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางแพ่ง 900
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1188
สิทธิคนพิการทางอาชีพ 980
สิทธิคนพิการทางการศึกษา 1113
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ 892
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 1093
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1161
การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 610
การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ 609
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 590
การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ 928
การจ้างงานคนพิการ กรณี หน่วยงานราชการ 1003
การจ้างงานคนพิการ กรณี สถานประกอบการเอกชน 1042
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 619
การจัดบริการล่ามภาษามือไทย 618
การจดทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ 1354
การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 659
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.