สิทธิเด็ก คนพิการ และ ผู้ติดเชื้อ
Rights of PWDs, Children and PHA
สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1180
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1593
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 1770
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1519
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 1654
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 2107
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว 1803
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย 4269
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางอาญา 1669
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 1411
กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน 2341
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางแพ่ง 914
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1213
สิทธิคนพิการทางอาชีพ 995
สิทธิคนพิการทางการศึกษา 1129
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ 908
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 1114
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1265
การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 633
การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ 623
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 606
การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ 943
การจ้างงานคนพิการ กรณี หน่วยงานราชการ 1018
การจ้างงานคนพิการ กรณี สถานประกอบการเอกชน 1057
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 639
การจัดบริการล่ามภาษามือไทย 640
การจดทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ 1378
การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 677
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.