สิทธิเด็ก คนพิการ และ ผู้ติดเชื้อ
Rights of PWDs, Children and PHA
สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1264
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1689
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 1845
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1604
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 1744
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 2170
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว 1967
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย 4380
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางอาญา 1708
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 1455
กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน 2406
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางแพ่ง 952
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1252
สิทธิคนพิการทางอาชีพ 1041
สิทธิคนพิการทางการศึกษา 1171
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ 953
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 1154
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1314
การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 677
การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ 662
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 642
การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ 980
การจ้างงานคนพิการ กรณี หน่วยงานราชการ 1056
การจ้างงานคนพิการ กรณี สถานประกอบการเอกชน 1104
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 697
การจัดบริการล่ามภาษามือไทย 682
การจดทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ 1421
การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 716
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.