สิทธิเด็ก คนพิการ และ ผู้ติดเชื้อ
Rights of PWDs, Children and PHA
สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1248
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1670
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 1830
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1589
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 1724
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 2158
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว 1931
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย 4328
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางอาญา 1698
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 1446
กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน 2392
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางแพ่ง 942
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1242
สิทธิคนพิการทางอาชีพ 1029
สิทธิคนพิการทางการศึกษา 1162
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ 944
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 1145
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1305
การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 668
การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ 653
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 633
การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ 971
การจ้างงานคนพิการ กรณี หน่วยงานราชการ 1046
การจ้างงานคนพิการ กรณี สถานประกอบการเอกชน 1093
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 685
การจัดบริการล่ามภาษามือไทย 672
การจดทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ 1412
การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 706
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.