สิทธิเด็ก คนพิการ และ ผู้ติดเชื้อ
Rights of PWDs, Children and PHA
สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1425
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1852
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 1995
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1743
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 1894
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 2299
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว 2172
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย 4876
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางอาญา 1801
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 1545
กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน 2593
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางแพ่ง 1058
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1358
สิทธิคนพิการทางอาชีพ 1153
สิทธิคนพิการทางการศึกษา 1263
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ 1051
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 1260
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1421
การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 786
การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ 767
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 744
การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ 1069
การจ้างงานคนพิการ กรณี หน่วยงานราชการ 1162
การจ้างงานคนพิการ กรณี สถานประกอบการเอกชน 1213
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 799
การจัดบริการล่ามภาษามือไทย 781
การจดทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ 1522
การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 828
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.