สิทธิเด็ก คนพิการ และ ผู้ติดเชื้อ
Rights of PWDs, Children and PHA
สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1302
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1735
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 1884
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1639
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 1781
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 2199
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว 2026
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย 4487
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางอาญา 1733
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 1476
กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน 2448
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางแพ่ง 977
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1276
สิทธิคนพิการทางอาชีพ 1067
สิทธิคนพิการทางการศึกษา 1196
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ 976
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 1178
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1337
การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 701
การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ 688
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 666
การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ 1004
การจ้างงานคนพิการ กรณี หน่วยงานราชการ 1081
การจ้างงานคนพิการ กรณี สถานประกอบการเอกชน 1130
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 725
การจัดบริการล่ามภาษามือไทย 707
การจดทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ 1448
การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 745
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.