สิทธิเด็ก คนพิการ และ ผู้ติดเชื้อ
Rights of PWDs, Children and PHA
สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1491
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1928
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 2058
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1813
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 1975
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 2345
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว 2305
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย 5022
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางอาญา 1851
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 1598
กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน 2710
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางแพ่ง 1112
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1407
สิทธิคนพิการทางอาชีพ 1206
สิทธิคนพิการทางการศึกษา 1311
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ 1100
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 1315
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1471
การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 849
การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ 818
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 802
การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ 1118
การจ้างงานคนพิการ กรณี หน่วยงานราชการ 1215
การจ้างงานคนพิการ กรณี สถานประกอบการเอกชน 1264
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 852
การจัดบริการล่ามภาษามือไทย 837
การจดทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ 1567
การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 884
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.