สิทธิเด็ก คนพิการ และ ผู้ติดเชื้อ
Rights of PWDs, Children and PHA
สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1555
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2007
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 2144
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1896
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 2054
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 2402
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว 2398
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย 5098
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางอาญา 1905
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 1653
กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน 2893
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางแพ่ง 1174
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1464
สิทธิคนพิการทางอาชีพ 1259
สิทธิคนพิการทางการศึกษา 1360
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ 1148
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 1364
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1518
การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 903
การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ 868
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 870
การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ 1169
การจ้างงานคนพิการ กรณี หน่วยงานราชการ 1263
การจ้างงานคนพิการ กรณี สถานประกอบการเอกชน 1307
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 903
การจัดบริการล่ามภาษามือไทย 885
การจดทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ 1615
การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 937
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.