สิทธิเด็ก คนพิการ และ ผู้ติดเชื้อ
Rights of PWDs, Children and PHA
สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1236
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1657
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 1820
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1576
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 1713
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 2151
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว 1908
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย 4319
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางอาญา 1693
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 1439
กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน 2387
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางแพ่ง 935
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1237
สิทธิคนพิการทางอาชีพ 1017
สิทธิคนพิการทางการศึกษา 1157
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ 940
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 1139
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1297
การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 661
การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ 647
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 627
การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ 967
การจ้างงานคนพิการ กรณี หน่วยงานราชการ 1041
การจ้างงานคนพิการ กรณี สถานประกอบการเอกชน 1089
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 681
การจัดบริการล่ามภาษามือไทย 667
การจดทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ 1406
การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 698
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.