วัตถุประสงค์ ของมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย
Objectives of the Daughters of Charity Foundation, Loei Branch

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV/เอดส์ To develop quality of life for marginalized persons; children, youth, persons with disabilities and persons living with HIV/AIDS

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณค่าวัฒนธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนทางศาสนา
To create awareness on cultural values and practice virtues according to the teaching of one’s religions.

3. เพื่อดำเนินการและร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
To conduct services and collaborate with other organizations for public welfare services.

4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
To conduct all operations without any political involvement whatsoever.

วัตถุประสงค์ ของมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม แห่งนักบุญวินเซน เดอ ปอล
Objectives of the Daughters of Charity -St. Vincent de Paul- Foundation

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งครบของ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ HIV/เอดส์ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้อพยพพลัดถิ่น
To develop integral quality of life for children, youth, women, elderly, persons with disabilities, sick persons, persons living with HIV/AIDS, tribal, refugees and displaced persons.

2. เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมด้านสิทธและหน้าที่ของผู้ด้อยโอกาส
To promote knowledge and understanding on rights of marginalized persons.

3. เพื่อให้ความรู้ สนับสนุนด้านอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส
To promote livelihood knowledge and activities of marginalized persons.

4. เพื่อรรร่วมมือและประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้อพยพ ผู้พลัดถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งให้ความรู้ ด้านสิทธต่างๆ
To coordinate and collaborate with different organizations that work for the welfare and rights of refugees, displaced persons and tribal.

5. เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการศึกษาและทักษะในการพัฒนาชีวิตของเด็กและเยาวชน
To promote education and skills on quality of life development for children and youth.

6. เพื่อดำเนินกิจการด้านโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาผู้ด้อยโอกาส
To operate school activities, preschool child care center, home for elderly and social development center for marginalized persons.

7. เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านวัฒนธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนทางศาสนา
To create awareness on cultural values and practice virtues according to the teaching of one’s religions.

8. เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ และร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในการตอบรับต่อภัยฉุกเฉิน
To assist and coordinate with different organizations in respond to disaster and emergency appeal.

9. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
To conduct public services and collaborate with other organizations in providing public services.

10. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
To conduct all operations without any political involvement whatsoever.

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.