00021    ซิสเตอร์รัตนา ได้รับเชิญเป็นประธานในการเลือกตั้งนายกสมาคมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเพื่อคนพิการ จังหวัดเลย Sr.Ratana Presided Over the Election of New President and Board Members of Disabled Craft Group, Loei 1951
00020    คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จ.เลย เยี่ยมประเมินผลโครงการฯ Loei Sub-Committee Fund Mangement and Promotion of Social Welfare Visited DC-CBR Program 1915
00019    ประชุมจัดตั้งชมรมคนพิการ ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย Meeting of Local Stakeholders to set up "Disabled Group" in Gaeng Sri Phum Sub-district 1469
00018    ประชุมจัดตั้งชมรมคนพิการ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย Meeting of Local Stakeholders to set up "Disabled Group" in Thali Sub-district 1760
00017    ประชุมจัดตั้งชมรมคนพิการ ตำบลเอราวัณ อ. เอราวัณ จ. เลย Meeting of Local Stakeholders to Set Up "Disabled Group" in Erawan Sub-district 1703
00016    ขอขอบพระคุณผู้ใจดี บริจาคนม ขนม เสื้อผ้า ให้กับผู้พิการ Thank You to Our Donors... 1704
00015    ประชุมการจัดตั้งชมรมคนพิการ ตำบลหนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย Congratulations, we have successfully setting up Disabled Group in Nong Khan sub-district! 2285
00014    อาสาสมัครจากมูลนิธิกลุ่มเด็กแม่น้ำโขงเยี่ยมเด็กที่รับทุนจากองค์กร Volunteer from Enfants du Me 1592
00013    ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 53 ให้ความรู้การตั้งกลุ่มอาชีพให้กับเยาวชน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย Social Development Unit 53 gave orientation on possible livelihood project to a group of our youths 1616
00012    ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 53 มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ติดเชื้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ Social Development Center Unit 53 distributed welfarel subsidy to 18 PLHA families... 3063
00010    สปสช. อนุมัติงบประมาณ อพช.ท่าสะอาดอีก 1 ปี The National Health Security Office approved budget of volunteers in Tha-saad for another year. 1383
00009    ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 53 มอบทุนกลุ่มอาชีพผู้พิการ ผู้ปกครอง และผู้ดูแล ต.ท่าสะอาด The Social Development Center, Unit 53 granted livelihood fund to persons with disabilities, parents and caretakers in Tha-saad subdistrict. 1831
00008    เรารับบริจาคกล้องถ่ายรูปเพื่อใช้ในงาน CBR อ.ท่าลี่ ด้วยความขอบคุณ We received digital camera for the use of our CBR field supervisor in Thali with thanks... 1849
00007    สปสช. อนุมัติงบประมาณ อพช.ผาน้อย The National Health Security Office approved budget of Pha Noi volunteers. 1537
00006    ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการจัดตั้งชมรมคนพิการ ต. ทรายขาว Congratulations, we have successfully setting up Disabled Group in Saikaw Sub-district! 1391
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.