00036    ขอแสดงความยินดีกับ คุณพวงเพชร และคุณกุลนันท์ 1349
00035    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครนายก 1372
00034    เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยากรการบริหารจัดการลดความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน ที่จังหวัดนครนายก 1713
00033    ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด 1046
00032    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นวิทยากร “การเขียนโครงการ” Provincial Head Officer of Social Development and Social Security, Loei Conducted Training on "Proposal Writting"... 1427
00031    ทีมงานมูลนิธิฯ ร่วมพิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ตำบลหนองหญ้าปล้อง DC-CBR Team Joined in the House - giving Ceremony for Poor Persons with Disabilities (Offer for The King 19628
00030    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นวิทยากร “การเขียนโครงการ” Head Officer of the Human Development and Social Security Conducted Training on "Writing Proposal" for Association of Persons with Disabilities Loei 4854
00029    อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลนาดอกคำ ได้รับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2555 CBR Volunteers from Na Dokkam Sub-district Received "Prachabdi Award 2012" 1071
00028    ประชุมสมัชชาคนพิการ จังหวัดเลย ที่มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย Assembly of Persons with Disabilities in Loei Province at the DC Foundation, Loei 1051
00027    มอบใบประกาศเกียรติคุณให้เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูผู้พิการชุมชน ของมูลนิธิฯ Giving Certificate of Recognition to CBR staff 1216
00026    นิสิตปริญญาโท ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางกายที่ใช้อุปกรณ์ดัดแปลงในท้องถิ่น 1621
00025    เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Training of DC-CBR Team on Disability and Inclusive Development 1487
00024    ร่วมต้อนรับนักกีฬาเหรียญทองพาราลิมปิก นายวัชรพล วงษา (น้องต่อ) Joint Provincial Reception of Our Paralympic Gold Medalist from Loei 1285
00023    มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 Daughters of Charity Foundation, Loei branch wins 2nd Runner up in the Thailand NGO Awards 2012 1601
00022    ซิสเตอร์ รัตนา ได้รับเชิญจากสาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นวิทยากรร่วม ในการประชุมเพื่อวิจัยประเมินความพิการในชุมชน โดยใช้รหัส ICF. Sr. Ratana was invited to give a talk on "1st World Report on Disabilities" as the provincial Public Health Department launched 1407
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.