ภาพกิจกรรม มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย

00036    ขอแสดงความยินดีกับ คุณพวงเพชร และคุณกุลนันท์ 1738
00035    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครนายก 1710
00034    เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยากรการบริหารจัดการลดความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน ที่จังหวัดนครนายก 2057
more... >>

ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระยะที่ 2 ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของคนพิการ ในจังหวัดเลย (พ.ศ. 2560-2562) 2041
คุณ Silvana Inselmann ตัวแทนขององค์กร CBM ในภูมิภาค และคุณหมอ CARMEL VALLE TRABADELO จิตแพทย์พร้อมคณะ เยี่ยมโครงการฯ 1765
ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1313
ร่วมจัดตั้งชมรมคนพิการ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1499
ร่วมจัดตั้งชมรมคนพิการ ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 1560

โครงการฟื้นฟูผู้พิการชุมชน จ.เลย (CBR for Persons with Disabilities, Loei) 4045
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (Children and Youth Development) 2259
โครงการอภิบาลผู้ติดเชื้อ (Pastoral Care for PHA) 2649

สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1542
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1995
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 2125
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1882
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 2040

   นางวาสนา นามวงษ์ 2936
   นางสาวสมสุข แสนบุ่งค้อ 2884
   นายพุธ แก้วเบี่ยง 2244

เตียงอเนกประสงค์ 4 Multipurpose Bed 4 1572
เตียงอเนกประสงค์ 3 Multipurpose Bed 3 1679
เตียงอเนกประสงค์ 2 Multipurpose Bed 2 2073
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.