ภาพกิจกรรม มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย

00036    ขอแสดงความยินดีกับ คุณพวงเพชร และคุณกุลนันท์ 1182
00035    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครนายก 1190
00034    เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยากรการบริหารจัดการลดความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน ที่จังหวัดนครนายก 1486
more... >>

ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระยะที่ 2 ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของคนพิการ ในจังหวัดเลย (พ.ศ. 2560-2562) 1483
คุณ Silvana Inselmann ตัวแทนขององค์กร CBM ในภูมิภาค และคุณหมอ CARMEL VALLE TRABADELO จิตแพทย์พร้อมคณะ เยี่ยมโครงการฯ 1053
ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 867
ร่วมจัดตั้งชมรมคนพิการ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 998
ร่วมจัดตั้งชมรมคนพิการ ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 1021

โครงการฟื้นฟูผู้พิการชุมชน จ.เลย (CBR for Persons with Disabilities, Loei) 3495
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (Children and Youth Development) 1839
โครงการอภิบาลผู้ติดเชื้อ (Pastoral Care for PHA) 2249

สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1180
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1593
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 1770
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1519
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 1654

   นางวาสนา นามวงษ์ 2282
   นางสาวสมสุข แสนบุ่งค้อ 2294
   นายพุธ แก้วเบี่ยง 1847

เตียงอเนกประสงค์ 4 Multipurpose Bed 4 1197
เตียงอเนกประสงค์ 3 Multipurpose Bed 3 1312
เตียงอเนกประสงค์ 2 Multipurpose Bed 2 1696
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.