ภาพกิจกรรม มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย

00036    ขอแสดงความยินดีกับ คุณพวงเพชร และคุณกุลนันท์ 1498
00035    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครนายก 1495
00034    เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยากรการบริหารจัดการลดความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน ที่จังหวัดนครนายก 1850
more... >>

ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระยะที่ 2 ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของคนพิการ ในจังหวัดเลย (พ.ศ. 2560-2562) 1827
คุณ Silvana Inselmann ตัวแทนขององค์กร CBM ในภูมิภาค และคุณหมอ CARMEL VALLE TRABADELO จิตแพทย์พร้อมคณะ เยี่ยมโครงการฯ 1568
ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1141
ร่วมจัดตั้งชมรมคนพิการ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1317
ร่วมจัดตั้งชมรมคนพิการ ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 1372

โครงการฟื้นฟูผู้พิการชุมชน จ.เลย (CBR for Persons with Disabilities, Loei) 3851
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (Children and Youth Development) 2086
โครงการอภิบาลผู้ติดเชื้อ (Pastoral Care for PHA) 2475

สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1398
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1827
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 1973
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1724
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 1871

   นางวาสนา นามวงษ์ 2609
   นางสาวสมสุข แสนบุ่งค้อ 2687
   นายพุธ แก้วเบี่ยง 2094

เตียงอเนกประสงค์ 4 Multipurpose Bed 4 1418
เตียงอเนกประสงค์ 3 Multipurpose Bed 3 1512
เตียงอเนกประสงค์ 2 Multipurpose Bed 2 1909
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.