อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นายอัมพร โสวันนา
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.บุฮม
จำนวน 11 คน ดังนี้

1. นางระยอง ไชยะสี
2. นางดารา มาอ่อน
3. นางพรรณิดา ไชยพรม
4. นางจุฑาทิพย์ สีตื้อ
5. นางวิไลพร ราชชุยแสน
6. น.ส.ทัศวรรณ พรมพิมพ์
7. น.ส.ศิริวิมล ดีกันดก
8. นางขวัญฤดี อาศัย
9. นางเยาวลักษณ์ คำแพง
10. นางจงกล กองคำ
11. นายสุรพิชญ์ จันมีดี

วันที่ 2013-07-18

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.