อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นายนรินทร์ อองภา
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.นาซ่าว
จำนวน 16 คน ดังนี้

1. นางโสภา คำมะดา
2. นางอุราพร สมวัน
3. นายคมชาญ ธิตะเชียง
4. นางทองใบ ทาสีคำ
5. นางยุพิน นันทะยา
6. นางพิชญ์ธินันท์ ธนาเรืองเนตร
7. น.ส.นงลักษณ์ คำพา
8. นางรัตนาภรณ์ ประสงค์
9. นางสุวัฒนาวดี อองภา
10. นายวีระวัตย์ ปาคำ
11. น.ส.เยาวลักษณ์ ฮวดมาลัย
12. นายแสวง ใจยะ
13. นางกิตติยา คำภาสัน
14. น.ส.สุภามาศ อินยานวน
15. นายเกี้ยง พรหมวาส
16. น.ส.ประภัสสร โสคำ

วันที่ 2013-07-18

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.