อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นายวินัย อาจปาสา
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.หนองหญ้าปล้อง
จำนวน 20 คน ดังนี้

1. นายรส ดอกจันทร์
2. นางวิราวรรณ์ สาริยา
3. นายธวัชชัย ปลอดทองจันทร์
4. นางกันละยา จันทร์ทอง
5. นายพล สมีพันธ์
6. นายอารมย์ พรหมมาศ
7. นางทองหล่อ พุทธทอง
8. นางภาราดา บงแก้ว
9. นางยุพิน สิงห์คำป้อง
10. นางสายันต์ วัดเวียงกำ
11. นายไกรธนูทอง ผางทุม
12. นางสายลม ท้าวพรม
13. นางวิชญาดา ไกรราช
14. น.ส.ลัดดา อยู่เย็น
15. น.ส.จารุวรรณ กลางเสนา
16. นายจิตร พรมอ่อน
17. นางสุภาพ วิเศษยา
18. นายบุญมา กำแก้ว
19. น.ส.ทยาวีร์ ธนันดรขจรกิต
20. นายใจ บุญประเสริฐ์


วันที่ 2013-07-17

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.