อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลผาอินทร์แปลง และตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นายวัชรินทร์ บงแก้ว
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.เอราวัณ และ ต.ผาอินทร์แปลง
จำนวน 18 คน

1. นายประคอง พิลา
2. นายโบตัน สีดา
3. นางสุพร สอนวงษ์แก้ว
4. นางสุภาพร รามศิริ
5. นายสมาน เนาว์ไทสงค์
6. นายสมัย คำโฮง
7. นายบำรุง แสงแก้ว
8. นางสุวรรณ วงษ์ชัย
9. นายทองสุข หาสีงาม
10. นายสถิตย์ ติงนัง
11. นางมาลัย อ้วนมะโฮง
12. นายทองศรีสวรรค์ สีทาถุ่ง
13. นางกรรณิการ์ กองศรี
14. นายเชียร แสงโสดา
15. นายธัชชนะชัย ซ้องผม
16. นางบุหหงา สุทธิกุล
17. นางภัทราพร กระมูลคร
18. นางดารณี สนธิมูล


วันที่ 2012-08-03

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.