อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นางมะโนลา พึ่งอำนวย
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.นาดอกคำ
จำนวน 12 คน

1. นางบุญเรือง ธนุการ
2. นางสมมาศ ฝ่ายสงค์
3. นางสมฤทัย จงรักกลาง
4. นางธัญญรัตน์ ภูวิชิตชัย
5. น.ส.กรรณิการ์ โนนแก้ว
6. นางสังวาลย์ ชัยชนะ
7. นางยุภาพรรณ คำพรมมี
8. นางสุนีย์ พลเสนา
9. นางมะลิ โสภารักษ์
10. นางแถว คำศรี
11. นางจินตนา เทพนาที
12. นางชลอม เทพนาที

วันที่ 2012-08-02

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.