คุณสมบัติของ อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.)

คุณสมบัติของ อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.)

1. มีจิตอาสา เสียสละ
2. เป็นบุคคลในพื้นที่
3. สามารถอ่านออก เขียนได้ ในการทำรายงาน
4. มียานพาหนะเป็นของตนเอง

การคัดเลือก อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.)

1.ประสานงานกับ รพ.สต. และ อปท. ในพื้นที่ ในการคัดเลือก
อาสาฯ
2.รับสมัครอาสาฯ โดยความสมัครใจ
3.ให้ผู้พิการ และผู้ปกครอง คัดเลือกอาสาฯ ที่จะมาดูแลผู้พิการ
ในพื้นที่ของตน

หน้าที่ของ อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.)

1. ค้นหาผู้พิการในชุมชนของตน
2. คัดกรองผู้พิการ โดยคำแนะนำของ ผู้นิเทศงานภาคสนามของ
มูลนิธิฯ นักวิชาชีพจากโรงพยาบาล ประจำอำเภอ
และ รพ.สต.
3. แนะนำผู้ปกครอง ผู้ดูแล ผู้พิการ ในการช่วยเหลือ และฝึก
ทักษะที่จำเป็นสำหรับคนพิการ
4. ออกเยี่ยมฟื้นฟู ให้กำลังใจผู้พิการ ในพื้นที่ ภายใต้การดูแล
แนะนำของผู้นิเทศงานภาคสนามของมูลนิธิฯ นักวิชาชีพจาก
โรงพยาบาลประจำอำเภอ รพ.สต. และ อปท. ในพื้นที่
5. ประสานงานร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาชุมชน
ในการจัดกิจกรรมระดมทุน และกิจกรรมเพื่อคนพิการ
6. ร่วมจัดตั้งชมรมคนพิการ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชน
เพื่อคนพิการ
7. ประสานการช่วยเหลือและส่งต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ร่วมจัดกิจกรรมทางสังคมให้ผู้พิการที่อยู่ในชุมชนของตน
9. ร่วมประชุม คณะกรรมการทบทวนแผนฟื้นฟู หรือประชุม
CRC (Case Review Conference)
ร่วมกับผู้นิเทศงานภาคสนาม ทุกเดือน หรือตามที่เห็น
สมควร
10. ส่งรายงานการปฏิบัติงาน ให้กับผู้นิเทศงานภาคสนามของ
มูลนิธิฯ ทุกเดือน

วันที่ 2011-09-12

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.