อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลนาดอกคำ ได้รับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2555 CBR Volunteers from Na Dokkam Sub-district Received "Prachabdi Award 2012"

ด้วยความร่วมมือของเทศบาลตำบลนาดอกคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดอกคำ และมูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ได้เสนอชื่อ และประวัติผลงานของ นางธัญญารัตน์ ภูมิวิชิตชัย อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลนาดอกคำ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นฯ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคคล องค์กร สื่อ และบุคคลผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประกอบคุณงามความดี ในการช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง นางธัญญารัตน์ ภูมิวิชิตชัย ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” ประเภทบุคคลผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2555 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันที่ 2013-08-08


Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.