ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระยะที่ 2 ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของคนพิการ ในจังหวัดเลย (พ.ศ. 2560-2562)
มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระยะที่ 2 ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของคนพิการ ในจังหวัดเลย (พ.ศ. 2560-2562) ร่วมกับตัวแทน คนพิการ อาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ 15 ตำบล 7 อำเภอ ของจังหวัดเลย ได้แก่

1. ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
2. ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
3. ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
4. ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
5. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
6. ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
7. ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
8. ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
9. ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
10. ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
11. ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
12. ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
13. ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
14. ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
15. ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.