คุณสรวิชญ์ ฤทธิ์จรูญโรจน์ จากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศึกษาดูงานที่มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย
คุณสรวิชญ์ ฤทธิ์จรูญโรจน์ ตัวแทนโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในผู้พิการ และผู้สูงอายุไทย สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้กายอุปกรณ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.