โครงการพัฒนาศักยภาพ ชมรมผู้พิการ ตำบลหนองหญ้าปล้อง Joint Activity on "Potential Development of Disability Group" with Local Stakeholders in Nong Ya Plong Sub-district.
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง ร่วมกับ อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลหนองหญ้าปล้อง และ มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพ ชมรมผู้พิการ ตำบลหนองหญ้าปล้อง ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน พ.ศ. 2556 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คนพิการ ผู้ปกครอง จำนวน 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอธิชา อินพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้

โครงการพัฒนาศักยภาพ ชมรมผู้พิการ ตำบลหนองหญ้าปล้อง ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง

ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วน ที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแบ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดอกไม้ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง ผู้นำชุมชน อสม. อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลหนองหญ้าปล้อง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโรงบุญเลี้ยงอาหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.