ทีมงานมูลนิธิฯ ร่วมลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน CBR กับผู้เชี่ยวชาญงานด้าน CBR จาก พก. และองค์กร CBM ในพื้นที่จังหวัดเลย Joint project visit with Social Welfare and CBM to follow up CBR work in Loei province
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทีมงานมูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย ในการติดตามผลการดำเนินงาน ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน (CBR) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) และ องค์กร CBM (Christoffel Blinden Mission)
ในพื้นที่จังหวัดเลย 2 แห่ง ได้แก่ 1. ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย และ 2. ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

ขอขอบพระคุณ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้างปลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาด องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทีมงานอาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน ทั้ง 2 ตำบล ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการให้ข้อมูลการดำเนินงานด้าน CBR ในพื้นที่จังหวัดเลย

ขอบคุณหัวหน้า มยุรี ผิวสุวรรณ จาก พก. คุณปิยะมาส และ Mr. Mike Davies จากองค์กร CBM ที่มาเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจพวกเรา

ขอพระเป็นเจ้าอวยพรในน้ำใจดีของทุกท่าน
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.