พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ องค์กร หน่วยงาน ที่ร่วมพัฒนางานด้านคนพิการ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ Presenting Recognition Certificates and Turnover CBR Work to Local Authorities and Stakeholders of Tha li Sub-district
มูลนิธิฯ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับองค์กร หน่วยงาน ที่ได้ร่วมพัฒนางานด้านคนพิการ ในพื้นที่ของตำบลท่าลี่
พร้อมทั้งมอบภารกิจงานด้านคนพิการให้องค์กร หน่วยงาน และชุมชนสานต่อ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

การมอบหมายภารกิจให้ชุมชนสานต่อครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก แผนการทำงานที่กำหนดไว้ช่วงละ 3 ปี เพื่อว่า มุลนิธิฯ จะได้ขยายการให้บริการสู่พื้นที่ใหม่ได้ หลังจากที่ได้สร้างความเข้มข็งให้ชุมชนแล้ว

ขอขอบพระคุณบุคลากรจากองค์กร หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ มาโดยตลอด ระยะเวลา 3 ปีได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ โรงพยาบาลท่าลี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง โรงเรียนบ้านยาง ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าลี่ อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลท่าลี่ และผู้มีจิตอาสาทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการในพื้นที่ตำบลท่าลี่ ด้วยดีตลอดมา
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.