พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ องค์กร หน่วยงาน ที่ร่วมพัฒนางานด้านคนพิการ ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง Presenting Recognition Certificates and Turnover CBR Work to Local Authorities and Stakeholders of Na dokham Sub-district
มูลนิธิฯ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับองค์กร หน่วยงาน ที่ได้ร่วมพัฒนางานด้านคนพิการ ในพื้นที่ของตำบลนาดอกคำ
พร้อมทั้งมอบภารกิจงานด้านคนพิการให้องค์กร หน่วยงาน และชุมชนสานต่อ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนชุมชนนาดอกคำ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

การมอบหมายภารกิจให้ชุมชนสานต่อครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก แผนการทำงานที่กำหนดไว้ช่วงละ 3 ปี เพื่อว่า มูลนิธิฯ จะได้ขยายการให้บริการสู่พื้นที่ใหม่ได้ หลังจากที่ได้สร้างความเข้มข็งให้ชุมชนแล้ว

ขอขอบพระคุณบุคลากรจากองค์กร หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ มาโดยตลอด ระยะเวลา 3 ปีได้แก่ เทศบาลตำบลนาดอกคำ สาธารณสุขอำเภอนาด้วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดอกคำ โรงเรียนชุมชนนาดอกคำ ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาดอกคำ ชมรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนพิการตำบลนาดอกคำ อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลนาดอกคำ และผู้มีจิตอาสาทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการในพื้นที่ตำบลนาดอกคำ ด้วยดีตลอดมา
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.