ร่วมจัดกิจกรรม งานวันคนพิการสากล และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ องค์กร หน่วยงาน ที่ร่วมพัฒนางานด้านคนพิการ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง Organize International Day of Persons with Disabilities and Presenting Recognition Certificates and Turnover CBR Work to Local Authorities and Stakeholders in Saikawi Sub-district
มูลนิธิฯ ได้จัดงานวันคนพิการสากล ร่วมกับ อพช. ตำบลทรายขาว พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับองค์กร หน่วยงาน ที่ได้ร่วมพัฒนางานด้านคนพิการ ในพื้นที่ตำบลทรายขาว อ.วังสะพุง รวมทั้งทั้งมอบภารกิจงานด้านคนพิการให้องค์กร หน่วยงาน และชุมชนสานต่อ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ วัดยอดแก้ว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

การมอบหมายภารกิจให้ชุมชนสานต่อครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก แผนการทำงานที่กำหนดไว้ช่วงละ 3 ปี เพื่อว่า มุลนิธิฯ จะได้ขยายการให้บริการสู่พื้นที่ใหม่ได้ หลังจากที่ได้สร้างความเข้มข็งให้ชุมชนแล้ว

ขอขอบพระคุณบุคลากรจากองค์กร หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ มาโดยตลอด ระยะเวลา 3 ปีได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวัว โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลทรายขาว ชมรมเครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการตำบลทรายขาว อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลทรายขาว และผู้มีจิตอาสาทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการในพื้นที่ตำบลทรายขาว ด้วยดีตลอดมา
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.