ร่วมจัดกิจกรรม งานวันคนพิการสากล และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ องค์กร หน่วยงาน ที่ร่วมพัฒนางานด้านคนพิการ ต. ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย Participating in the International Day of Persons with Disabilities and Presenting Recognition Certificates and Turnover CBR Work to Local Authorities and Stakeholders in Chaiyapruk Sub-district
มูลนิธิฯ ได้ร่วมงานวันคนพิการสากล และ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับองค์กร หน่วยงาน ที่ได้ร่วมพัฒนางานด้านคนพิการ ในพื้นที่ของตำบลชัยพฤกษ์ พร้อมทั้งมอบภารกิจงานด้านคนพิการให้องค์กร หน่วยงาน และชุมชนสานต่อ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ วัดบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

การมอบหมายภารกิจให้ชุมชนสานต่อครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก แผนการทำงานที่กำหนดไว้ช่วงละ 3 ปี เพื่อว่า มุลนิธิฯ จะได้ขยายการให้บริการสู่พื้นที่ใหม่ได้ หลังจากที่ได้สร้างความเข้มข็งให้ชุมชนแล้ว

ขอขอบพระคุณบุคลากรจากองค์กร หน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการมาโดยตลอด ระยะเวลา 3 ปี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลเลย สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้างปลา ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลชัยพฤกษ์ ชมรมฟื้นฟูศักยภาพคนพิการตำบลชัยพฤกษ์ อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลชัยพฤกษ์ และผู้มีจิตอาสาทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการในพื้นที่ตำบลชัยพฤกษ์ ด้วยดีตลอดมา
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.