พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ องค์กร หน่วยงาน ที่ร่วมพัฒนางานด้านคนพิการ ต. ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย Presenting Recognition Certificates and Turnover CBR Work to Local Authorities and Stakeholders in Phanoi Sub-district
มูลนิธิฯ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับองค์กร หน่วยงาน ที่ได้ร่วมพัฒนางานด้านคนพิการ ในพื้นที่ของ ต. ผาน้อย อ.วังสะพุง พร้อมทั้งมอบภารกิจงานด้านคนพิการให้องค์กร หน่วยงาน และชุมชนสานต่อ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

การมอบหมายภารกิจให้ชุมชนสานต่อครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก แผนการทำงานที่กำหนดไว้ช่วงละ 3 ปี เพื่อว่า มุลนิธิฯ จะได้ขยายการให้บริการสู่พื้นที่ใหม่ได้ หลังจากที่ได้สร้างความเข้มข็งให้ชุมชนแล้ว

ขอขอบพระคุณบุคลากรจากองค์กร หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ มาโดยตลอด ระยะเวลา 3 ปีได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแท่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมน โรงเรียนบ้านวังแท่น โรงเรียนบ้านโคกมน ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลผาน้อย ชมรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการตำบลผาน้อย อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลผาน้อย และผู้มีจิตอาสาทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการในพื้นที่ตำบลผาน้อย ด้วยดีตลอดมา

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.