พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และมอบภารกิจงานด้านคนพิการให้กับชุมชน ที่ อ.ภูหลวง จ.เลย Presenting Reconition Certificates and Turnover CBR Work to Local Authorities and other Stakeholders in Phuloung Districts
มูลนิธิฯ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับองค์กร หน่วยงาน ที่ได้ร่วมพัฒนางานด้านคนพิการ ในพื้นที่ของ ต. หนองคัน และ ต. แก่งศรีภูมิ อ. ภูหลวง พร้อมทั้งมอบภารกิจงานด้านคนพิการให้องค์กร หน่วยงาน และชุมชนสานต่อ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ ที่ว่าการอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลย์ นายอำเภอ ภูหลวง เป็นประธาน รับมอบ

การมอบหมายภารกิจให้ชุมชนสานต่อครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก แผนการทำงานที่กำหนดไว้ช่วงละ 3 ปี เพื่อว่า มุลนิธิฯ จะได้ขยายการให้บริการสู่พื้นที่ใหม่ได้ หลังจากที่ได้สร้างความเข้มข็งให้ชุมชนแล้ว

ขอขอบพระคุณบุคลากรองค์กร หน่วยงานที่ได้ร่วมมือปฏิบัติงานด้านคนพิการในพื้นที่ด้วยดี ตลอดระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคัน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ โรงพยาบาลอำเภอภูหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่พัฒนา สถานีวิทยุชุมชนคนภูหลวง ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองคัน ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลแก่งศรีภูมิ ชมรมช่วยเหลือเกื้อกูลและพัฒนาคนพิการตำบลหนองคัน ชมรมช่วยเหลือเกื้อกูลและพัฒนาคนพิการตำบลหนองคัน อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลเอราวัณ และผู้มีจิตอาสาทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการในพื้นที่ตำบลเอราวัณ ด้วยดีตลอดมา
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.