อบรมผู้ปกครอง ผู้ดูแล และอาสาสมัคร ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทุกประเภท ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย Training of parents, caretakers and volunteers of Gaeng Sri Phum sub-district to take care of PWDs in their own homes.
ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลผู้คนพิการ และอาสาสมัคร ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทุกประเภท ณ วัดตาลเดี่ยว ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2554 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 44 คน (ผ่านการอบรม)

นายประนอม โสดวิลัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดอบรม พร้อมเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา และองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ

ในการอบรม ได้มีการแบ่งกลุ่มลงมือฝึกปฏิบัติฟื้นฟูผู้พิการตามประเภทความพิการ และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ บัตร ท.74 โดย คุณหมอจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา และ พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 โดย นางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ จาก พมจ. เลย

การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงาน

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.