อบรมผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการ ต. หนองคัน Training workshop of PWD's parents and care takers in Nongkan sub-district, Phuloung.
ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลผู้คนพิการทุกประเภท ณ วัดแสงสว่างคงคา ต. หนองคัน อ. ภูหลวง จ. เลย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 96 คน โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ. เลย เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงานครั้งนี้
มีการแบ่งกลุ่มลงมือฝึกปฏิบัติฟื้นฟูผู้พิการตามประเภทความพิการ และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ บัตร ท.74 และ พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550
นายบุญลำ ทองมุกดารัตน์ นายก อบต. หนองคันได้ให้เกียรติมาปิดงาน และได้สัญญาที่จะช่วยผลักดันให้เกิดชมรมคนพิการใน ต. หนองคันให้ได้ โดยที่ท่านจะเป็นคนแรกที่บริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนชมรมคนพิการในพื้นที่นี ขอขอบคุณท่านนายก และ ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวหนองคันที่มีผู้นำนักพัฒนาที่เข้าถึงและเข้าใจความต้องการของท่านเป็นอย่างดี

On September 8, 2011, there was a training workshop of 96 parents and care takers of persons with disbilities in Wat Saeng Sawang Kongkha, Nongkhan sub-district, Phuloung district, Loei province. The budget of this training came from the Provincial Funds for PWD's Quality of Life Promotion and Development.
The training was carried out in 3 small groups according to their types of disabilities. The information on health care card (Tho. 74) and the basic knowledge on rights, related laws and the 3rd National Plan for Quality of Life improvement of PWDs B.E. 2550 were discussed by a nurse from the Sub-district Health Promotional Hospital and 2 DC-CBR staffs.
Mr. Bunlam Thong Mukdaratana, head of TAO Nongkhan presided over the opening. He promised to give his full support in setting up the Disabled Group and he will be the first one to put money in the bank account of the disabled group to start their fund.
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.