อบรมอาสาสมัครเพื่อนคนพิการ ร.ร.ผาน้อยวิทยาคม Training volunteers and friends of persons with disabilities in Pha Noi Wittayakom School.
โครงการ DC-CBR ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมอาสาสมัครเพื่อนคนพิการ ที่ ร.ร.ผาน้อยวิทยาคม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554. มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน (นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 50 คน และ อสม.ผาน้อย 50 คน) ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการอบรมร่วมของนักเรียนกับ อสม. ในพื้นที่ ซึ่งทำให้เรามีความหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้ คนสองกลุ่มที่มีวัยต่างกันนี้คงมีการร่วมมือกันในงานจิตอาสาชุมชนของตนเป็นอย่างดี
โครงการนี้ดำเนินงานโดยสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ จ.เลย และได้รับการสนับสนุนทุนจาก สปสช.

The DC-CBR Program was invited by the Livelihood Promotion Society of Loei to give training on "spirit of volunteers and friends of persons with disabilities" to 50 high shool students and 50 grassroot volunteers in Pha Noi Wittayakom School on September 20, 2011. This is the first time that we put high school students and local grassroot volunteers togeter in the training. Hopefully, there will be good cooperation and networking between these two groups of different generations in their own community.
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.