อบรม "ต้นกล้าจิตอาสา" ต ท่าสะอาด และ ต. นาดอกคำ Training youth volunteers in caring for PWDs and elderly, Tha-Saad and Na Dokkam sub-districts 1456
อบรมอาสาสมัครเพื่อนคนพิการ ร.ร.ผาน้อยวิทยาคม Training volunteers and friends of persons with disabilities in Pha Noi Wittayakom School. 1249
อบรมผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการ ต. หนองคัน Training workshop of PWD's parents and care takers in Nongkan sub-district, Phuloung. 1181
อบรมผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการ เทศบาล ต. เอราวัณ Training workshop of PWD's parents and care takers in Erawan sub-district. 950
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล คนพิการ ต. ทรายขาว Training workshop for parents & caregivers of PWDs, Saikhaw Sub-districts 1006
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ ต.ผาน้อย Training workshop for parents & caregivers of PWDs, Pha Noi sub-district 981
อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้พิการ และผู้สูงอายุ “เยาวชนจิตอาสา” ที่เทศบาลผาอินทร์แปลง Training workshop for Youth volunteers in caring for PWDs and elderly, Pha In Plaeng Municipality 1196
เยาวชนเข้าค่ายจริยธรรมภาคฤดูร้อน (Youth's Summer Camp on Moral Values ) 986
CBM (คุณ Piyamas and Liz) เยี่ยมโครงการฟื้นฟูผู้พิการชุมชน มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย 1652
งานวันคนพิการสากล ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 870
กิจกรรมเข้าค่ายผู้พิการ ผู้ปกครอง ทั้ง 6 อำเภอ 1122
มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลอำเภอปากชม เป็นวิทยากรให้การอบรม เรื่อง การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้แก่ อสม. อ.ปากชม 1130
ร่วมงานประจำปีของ อ.ภูหลวง งาน “พญาช้าง นางผมหอม” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายธงชัย ลืออดุลย์ เป็นประธานเปิดงานในพิธี 1134
ประชุมองค์กร เครือข่ายการทำงานด้านคนพิการ ทั้ง 8 องค์กร เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนพิการร่วมกัน 1043
จัดกิจกรรมระดมทุน ฟุตบอลการกุศล เพื่อหาทุนสำหรับกิจกรรมเข้าค่าย 989
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ พร้อมซิสเตอร์ รัตนา ศรีวรากุล, D.C และซิสเตอร์นฤมล ไพบูลย์ศักดิ์ ร่วมระดมทุนจัดผ้าป่า ช่วยสถานีวิทยุชุมชนคนภูหลวง ร่วมกับคนในชุมชน 1235
มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม จัดงานพบปะเพื่อเป็นการขอบคุณแก่ อพช. และ เครือข่าย จากพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอ พร้อมทั้งให้การอบรมเรื่อง “การป้องกัน และลดความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 1093
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมงาน และสมทบทุนร่วมโครงการสร้างหอพุทธประธาน และอาคารแพทย์แผนไทยกายภาพบำบัด ที่โรงพยาบาลภูหลวง 1015
ซิสเตอร์รัตนา ศรีวรากุล, D.C นางมะโนลา พึ่งอำนวย และ น.ส.วิไลลักษณ์ จันทะสิงห์ เข้ารับการอบรม เรื่อง การระดมทุน จาก คุณพ่อ John Contarin 1012
จัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2553 โดยการร่วมระดมทุนกับองค์กรภาครัฐ และภาคประชาชน ในท้องถิ่น ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 1000
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.