งานวันคนพิการสากลครั้งแรกของ ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย 1st International Day of Persons with Disabilities in NamKaem sub-district, Thali 932
ระดมทุนช่วยสถานีวิทยุชุมชนคนภูหลวง อ. ภูหลวง จ.เลย ครั้งที่ 2 Participated in 2nd Fund Raising of Phuloung Community Radio Station (FM. 96.50) 1014
ร่วมงาน นมัสการพระธาตุสัจจะ ต.หนองผือ อ. ท่าลี่ จ. เลย Participated in the annual celebration of Prathat Sajja in Thali district 954
ประชุมองค์กร เครือข่ายการทำงานด้านคนพิการ ของจังหวัดเลย ครั้งที่ 2 2nd Meeting of Disability Stakeholders in Loei 1004
จัดกิจกรรมระดมทุน ฟุตบอลการกุศล เพื่อหาทุนสำหรับกิจกรรมเข้าค่ายคนพิการ "Football Fund Raising" for Camping Activity of Persons with Disabilities in Kokmon Village, Phanoi sub-district 1031
ร่วมงาน นมัสการพระธาตุสัจจะ ต.หนองผือ อ. ท่าลี่ จ. เลย Participated in the annual celebration of Prathat Sajja in Thali district 841
อบรมให้ความรู้ ตามโครงการ “เยาวชนรักท้องถิ่น” ฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อนคนพิการ Training Youth Volunteers "Friend of Pesons with Disabilities" in Na Din Dam School, Muang district 1188
ร่วมจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2555 กับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เลย International Day of Person with Disabilities in Collaboration with Loei Provincial Social Service and Human Security Office in Wangsaphung District 1104
รวมพล อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน และเครือข่ายการทำงานด้านคนพิการ Getting Together of DC-CBR Local Volunteers and Network 942
อบรมการเขียนโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณจากภาครัฐ Training on Writing Proposal to the Local Government for DC-CBR Local Volunteers and CDCs 1206
งานวันคนพิการสากล ครั้งที่ 1 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย 1st International Day of Persons with Disabilities, Na Dokkham sub-district 934
รวมพล อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน และเครือข่ายการทำงานด้านคนพิการ Getting Together of DC-CBR Local Volunteers and Network 903
อบรมการเขียนโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณจากภาครัฐ Training on Writing Proposal to the Local Government for DC-CBR Local Volunteers and CDCs 955
งานวันคนพิการสากลครั้งที่ 2 ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย 2nd International Day of Persons with Disabilities, Tha-sa-ad sub-district year 2011. A joint project of local government and local community. 1210
งานวันคนพิการสากลอำเภอภูหลวง ประจำปี 2554 โดยการร่วมระดมทุนกับภาครัฐ และภาคประชาชนในท้องถิ่น อ. ภูหลวง จ. เลย International Day of Disabled Persons year 2011, Phu Luang district, a joint project of local government and local community. 990
งานวันคนพิการสากลตำบลทรายขาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 โดยการร่วมระดมทุนกับภาครัฐ และภาคประชาชนในท้องถิ่น ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 2nd International Day of Disabled Persons, Sai Khaw sub-district year 2011. A joint project of local government and local people. 1026
อบรมผู้ปกครอง ผู้ดูแล และอาสาสมัคร ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทุกประเภท ตำบลชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย Trainig parents, caretakers and volunteers of Chai Ya Pruk sub-district to take care of PWDs in their own homes. 1200
อบรมผู้ปกครอง ผู้ดูแล และอาสาสมัคร ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทุกประเภท ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย Training of parents, caretakers and volunteers of Gaeng Sri Phum sub-district to take care of PWDs in their own homes. 1108
อบรมนักเรียน ตามโครงการ จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 2nd Training Youth Volunteers, Phanoi Wittayakom School. 1181
กิจกรรมระดมทุน "ผ้าป่าเพื่อผู้พิการ" ต.ทรายขาว Fund Raising "Phapa for Persons with Disabilities", Sai Kaw Sub-district 1113
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.