ร่วมจัดกิจกรรม งานวันคนพิการสากล ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 673
จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง สาระสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ CRPD และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-2559) 639
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ประชาร่วมใจผู้พิการเคลื่อนไหวพัฒนา” ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย 726
โครงการพัฒนาศักยภาพ ชมรมผู้พิการ ตำบลหนองหญ้าปล้อง Joint Activity on "Potential Development of Disability Group" with Local Stakeholders in Nong Ya Plong Sub-district. 9118
โครงการเข้าค่ายผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลกกดู่ ประจำปีงบประมาณ 2556 Camping of the Elderly and Persons with Disability, Kok Du Sub-district... 930
โครงการฟื้นฟูจิตใจคนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัว ตำบลท่าลี่ 17271
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้การอบรมตามโครงการ “ส่งเสริมคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ” DC-CBR Team were invited to conduct training on "Promotion of Rights for Persons with Disabilities"... 762
เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารขององค์กร CBM เยี่ยมมูลนิธิฯ สาขาเลย CBM Communication Officer Visited DC-CBR Loei 842
ให้การอบรม “การปรับบ้านและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการ และผู้สูงอายุ” แก่อาสาสมัคร คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย DC-CBR Team Conducted Training on "Accessibility: House and Environment" in Nong Ya Plong Sub-district... 812
ให้การอบรม “การปรับบ้านและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการ และผู้สูงอายุ” แก่อาสาสมัคร คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย DC-CBR Team Conducted Training on "Accessibility: House and Environment" in Nong Ya Plong Sub-district... 626
จัดกิจกรรมอบรม ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก และเยาวชน Youth Camp on Livelihood Skills 761
อพช.ต.ผาน้อย เชิญทีมงานมูลนิธิฯ ร่วมจัดกิจกรรม Invited by Phanoi CBR Volunteers to Team-up for Camping Activities of Persons with Disabilities 712
ทีมงานมูลนิธิฯ ร่วมลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน CBR กับผู้เชี่ยวชาญงานด้าน CBR จาก พก. และองค์กร CBM ในพื้นที่จังหวัดเลย Joint project visit with Social Welfare and CBM to follow up CBR work in Loei province 925
อบรมอาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 (ที่ยังอบรมไม่ครบตามหลักสูตร) Make up Training for 2nd group of CBR Volunteers (2nd phase) 709
“ค่ายสัมพันธ์ สานใจผู้พิการ ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ ตำบลห้วยสีเสียด ครั้งที่ 2” 2nd Camping of Persons with Disabilities, Parents and Elderly in Huay Si Siad Sub-District 743
กิจกรรม “ค่ายสัมพันธ์ สานใจผู้พิการ ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ ตำบลผาบิ้ง” Camping of Persons with Disabilities, Parents and the Elderly in Pha Bing sub-district 688
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ศึกษาดูงานที่มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย Project Visit from TAO Nonmuang, Nong Bua Lammmpu 687
ให้การอบรม ระยะที่ 2 แก่อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) รุ่นที่ 2 2nd Phase Training for 2nd Group of Village Volunteers 905
ให้การอบรม ระยะที่ 1 แก่อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) และเครือข่าย รุ่นที่ 2 Provide 1st phase training for 2nd group of village volunteers and net work 797
ร่วมกิจกรรม “วันผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตำบลภูหอ” Joint Activity on National Day of the Elderly and Persons with Disabilities 2013 in Phu Hoa Sub-district 882
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.