ร่วมจัดกิจกรรม งานวันคนพิการสากล ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 576
ร่วมจัดกิจกรรม งานวันคนพิการสากล จังหวัดเลย 531
ร่วมจัดกิจกรรม งานวันคนพิการสากล ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 522
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาดูงานที่มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย 623
รับเด็กพิการจากโรงเรียนกาฬสินธฺุ์ปัญญานุกูล และโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น (ปิดเทอม) 600
เป็นวิทยากร สอนคนพิการทำพรมเช็ดเท้า ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 609
ทีมงานมูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ร่วมจัดกิจกรรมระดมทุนฟุตบอลการกุศล ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 549
ร่วมจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2556 กับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย 672
ประชุมองค์กร เครือข่ายการทำงานด้านคนพิการ ของจังหวัดเลย ครั้งที่ 5 572
ร่วมงาน นมัสการพระธาตุสัจจะ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปี 2556 669
งานวันคนพิการสากล ปี 2556 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 627
ถอดบทเรียนโครงการฟื้นฟูคนพิการชุมชน มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ปี 2556 544
งานวันคนพิการสากล ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 572
จัดกิจกรรม “วันรวมพลคนจิตอาสา” ประจำปี 2556 517
อบรมให้ความรู้เรื่อง ภาวะผู้นำ ให้กับอาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) รุ่นที่ 2 533
งานวันคนพิการสากล ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 542
เจ้าหน้าที่ CBR มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย เข้ารับการฝึกอบรม D&ID Training of Trainer 676
ทีมงานมูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ร่วมจัดกิจกรรมระดมทุนฟุตบอลการกุศล ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 609
อบรมการเขียนโครงการ ให้กับอาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) รุ่นที่ 2 588
โครงการฟื้นฟูผู้พิการชุมชน มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย เข้าร่วมรับรางวัล องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 THAILAND NGO AWARDS 2013 585
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.