ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระยะที่ 2 ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของคนพิการ ในจังหวัดเลย (พ.ศ. 2560-2562) 2064
คุณ Silvana Inselmann ตัวแทนขององค์กร CBM ในภูมิภาค และคุณหมอ CARMEL VALLE TRABADELO จิตแพทย์พร้อมคณะ เยี่ยมโครงการฯ 1781
ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1329
ร่วมจัดตั้งชมรมคนพิการ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1516
ร่วมจัดตั้งชมรมคนพิการ ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 1580
สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ จังหวัดเลย ร่วมกับ มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย มอบทุนการศึกษาให้กับ คนพิการ/บุตรคนพิการ 1329
จัดศึกษาดูงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และการจัดสวัสดิการคนพิการ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1146
ร่วมจัดตั้งชมรมคนพิการ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1036
ร่วมจัดตั้งชมรมคนพิการ ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 1025
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “เทศบาลตำบลศรีสงคราม ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ” ประจำปี 2558 1089
ร่วมจัดกิจกรรม งานประเพณีสงกรานต์ ปี 2558 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1019
ร่วมจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ สานใจ ห่วงใย ผู้สูงอายุ และคนพิการ” ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 938
ร่วมจัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุ คนพิการ ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1017
คุณสรวิชญ์ ฤทธิ์จรูญโรจน์ จากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศึกษาดูงานที่มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย 1098
ร่วมจัดกิจกรรม งานวันคนพิการสากล ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 917
ร่วมจัดกิจกรรม งานวันคนพิการสากล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 1037
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลนาดอกคำ 912
ร่วมจัดกิจกรรม งานวันคนพิการสากล ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 988
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกิจกรรม โครงการด้านคนพิการ ปี 2557 1454
ร่วมจัดกิจกรรม งานวันคนพิการสากล ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1355
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.